къащIэ


къащIэ

1. къэхъунур къэзыщIэф, тхьэгурымагъуэ
ясновидение
2. арыхъ щыджэгукIэ абы зэреуэ баш
бита при игре в чижики

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.